T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü izzet Baysal Devlet Hastanesi
<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü izzet Baysal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İLAN: KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

Güncelleme Tarihi: 16/03/2021

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden

İLAN

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL :

S.N

Taşınmaz No

Mah. /Köy

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Kiralanacak Yer / Kiralama Amacı

Kiralanacak Alan (m2)

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

2

14010100231

Tabaklar Mahallesi

408/

1870

14

22.044

Hastane

141.362,64 TL

21.204,40 TL

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ünitesindeki 22 m2’lik alanın kantin yeri olarak kullanılmak üzere kiralanması

22 m2

3 yıl

25.03.2021

10:30


Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi tahsisli olan yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazda yer alan ‘Kantin Yerleri’ 2886 sayılı Devlet İhale  Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile yukarıda
belirtilen tarih ve saatte Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonu'nda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

İdarenin ;

  • 1-Adresi: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi, Sağlık Mah. Şehitler Cad. No:20 Merkez / BOLU
  • 2-Telefon ve Faks Numarası: 0 374 270 45 75 - 0 374 270 45 83                                                                                                                               

İhaye katılabilmek için, isteklilerin;

1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge :

a) Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,

b) Tüzel kişilerinidare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası'ndan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

      2. TC Kimlik No ve Vergi No Bildirimi :

a) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

b) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,

3. Tebligat için, Türkiye' de adres göstermeleri : Yasal yerleşim yeri olarak gösterilen yer dışında başka bir adres tebligat adresi olarak sunulmak isteniyorsa buna ilişkin adres beyanını da ihale komisyonuna sunacaklardır. Aksi takdirde yasal yerleşim yeri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

4. Geçici teminatı yatırmış olmak; Yukarıda belirtilen geçici teminat bedeli Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Halk Bankası Bolu Şubesi TR20 0001 2009 2560 0005 0000 78 IBAN nolu hesabına yatırılabilir veya belirtilen tutar kadar banka teminat mektubu verilebilir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;

a. Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,

b. Tüzel kişilik olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile tam yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi,

6.Vekaleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge :

a.Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

b.Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

8. İhaleye iştirak edecek istekliler Kantin ve/veya Kafeterya İşletme Belgesi veya kamu kurumunda Kantin ve/veya Kafeterya İşletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.

9.İsteklilerin İhaleye teklif verebilmesi ve katılabilmesi için, 100,00 TL (YüzTürkLirası) şartname bedelini Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Halk Bankası Bolu Şubesi TR20 0001 2009 2560 0005 0000 78 IBAN nolu hesabına yatırmaları ve şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzun aslını ihale dosyası içinde sunmaları zorundadırlar. İhale dokümanı mesai saatleri içinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde bedelsiz görülebilir.

Yukarıda sayılan belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerinin istekliler tarafından hazırlanması ve ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.

10. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb.giderler ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

11. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR