Manşet
01 Aralık 2022

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

 

İLAN

 

                               KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ  :

 

S.N

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Kiralanacak Yer

Kiralanacak Alan (m2)

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1

381.391,50 -TL

57.208,73-TL

Kantin

35 m2

3 yıl

11/04/2022

10:30

       

           Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine tahsisli olan yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlarda yer alan

Kantin-Çay Ocağı  2886 sayılı Devlet İhale  Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte  Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonunda

 toplanacak komisyon huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

 İdarenin ;

  • 1-Adresi : Sağlık Mahallesi, Şehitler Cad. No:20 Merkez / BOLU
  • 2-Telefon ve Faks Numarası : 0374 270 4575 – 0374 270 4583

 

İhaye katılabilmek için, isteklilerin;

1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge :

a) Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,

b) Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından 2022 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

      2. TC Kimlik No ve Vergi No Bildirimi :

a) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanı fotokopisi ihaleden önce idareye aslı ile birlikte ibraz edilmelidir.)

b) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,

3. Tebligat için, Türkiye' de adres göstermeleri : Yasal yerleşim yeri olarak gösterilen yer dışında başka bir adres tebligat adresi olarak sunulmak isteniyorsa buna ilişkin adres beyanını da ihale komisyonuna sunacaklardır. Aksi takdirde yasal yerleşim yeri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.İhale üzerinde kalan istekli sözleşme aşamasında Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi verecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Geçici teminatı yatırmış olmak; Yukarıda belirtilen geçici teminat bedeli nakit olarak aşağıda belirtilen banka hesap numarasına yatırılabilir veya belirtilen tutar kadar banka teminat mektubu verilebilir.

 

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;

a. Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,

b. Tüzel kişilik olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile tam yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi,

 

6.Vekaleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge :

a.Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

b.Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

 

 

8. İhaleye iştirak edecek istekliler Kantin ve/veya Kafeterya İşletme Belgesi veya kamu kurumunda Kantin ve/veya Kafeterya İşletmeci olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.

9. İsteklilerin İhaleye teklif verebilmesi ve katılabilmesi için, 200,00 TL (İkiyüzTürkLirası) şartname bedelini Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Halk Bankası  Şubesi TR20 0001 2009 2560 0005 0000 78 IBAN nolu hesabına yatırmaları ve şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzun aslını ihale dosyası içinde sunmaları zorundadırlar. İhale dokümanı mesai saatleri içinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde bedelsiz görülebilir.

Yukarıda sayılan belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerinin istekliler tarafından hazırlanması ve ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.

10. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

11. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR