Faaliyetler
07 Haziran 2024

 

 

FAALİYETLER

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak

Sağlıkta Kalite Standartlarının uyumu, iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunulması ve kalite geliştirme uygulamaları konusunda, politikaları, hedefler ve iletişim stratejilerini belirler, iyileştirme
çalışmalarını yapar. Kalite hedeflerini belirler, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlar, organize eder, izler ve değerlendirir.

Kurumsal Amaç ve bölüm hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek

Kalite hedeflerini belirler, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlar, organize eder, izler ve değerlendirir. Bölüm kalite sorumluları ile koordineli olarak çalışarak hedef sorumlularının ve hedeflerin gerçekleştirilme zamanlarının belirtildiği bu planları analiz eder, hedeflerin gerçekleşme düzeylerine yönelik değerlendirme toplantıları yapar, kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

 

Öz değerlendirmeleri yönetmek

Kalite standartlarına uyumluluğu sürdürülebilir kılmak amacıyla belirli periyotlarla iç değerlendirmeleri gerçekleştirir. Öz değerlendirme Ekibin gerçekleştirdiği denetimlerden elde edilen bulgular analiz edilerek
ilgili komiteler ile paylaşılmakta ve gerekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerine karar verilmektedir.
Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik üst yönetimi bilgilendirir ve gerekli
iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlar.

İstenmeyen Olaylar Bildirimine ilişkin süreçleri yönetmek

Hastanelerimizde yürütülen kalite çalışmalarının en önemli amacı gerek çalışanlarımız gerekse hastalarımız için güvenli bir ortamın oluşturulmasıdır. Kurumumuz hasta güvenliğini sağlama konusunda Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Hasta Güvenliği Hedefleri ile SKS’nin yayımlamış olduğu hasta güvenliği hedeflerini rehber edinmiştir. Hastanelerimiz de hasta güvenliği kavramının kurum kültürü haline gelmesini sağlamak
üzere çalışanlarımızın ve hastalarımızın hasta güvenliği konusuna duyarlılıklarını arttırmayı hedefleyen eğitimler düzenlenmekte, görsel materyaller kullanılmakta ve hataların bildirimi konusunda çalışanlar teşvik edilmektedir.
Hastalarımız ve çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden olayların tekrarlanmasını engellemek amacıyla olay bildirimlerinin yapılması ve analiz edilerek önleyici tedbirlerin alınması, yürütmekte olduğumuz
programın en önemli parametresidir. Hastanelerimizde gerçekleşen hataların tespit ve takibine yönelik bir “ İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi” mevcuttur.
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, hasta ve çalışanların
güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar ) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Sistem, "Hasta Güvenliği" ve "Çalışan Güvenliği" olmak üzere iki ayrı modülde
ele alınmaktadır. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine yapılan bildirimlere olay bazında kök neden analizi yapılır, analiz sonuçları ilgili komitede görüşülerek iyileştirme çalışmaları başlatılır.
Bildirilen olayların
genel analizi belirli aralıklarla üst yönetime sunulmaktadır

 

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek

Risk yönetim çalışmaları Kalite Yönetim Birimi'nin koordinasyonunda ilgili tüm komitelerle entegre biçimde yürütülür. Risk yönetimi çalışmalarında bölüm kalite sorumluları ile işbirliği yapılır.
Riskler İlgili bölüm sorumlularının katılımı ile belirlenir. Belirlenen risklere yönelik kök neden analizi yapılır. Risk yönetimi; hasta ve çalışan güvenliği ile tesis ve çevre güvenliğine ilişkin süreçleri kapsar.
Risk yönetimi; hastanede karşılaşılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal ilişkin unsurlar ile hizmet kaynaklı tüm riskleri içerir. Risk yönetimine ilişkin süreçleri ve unsurları
kapsayacak şekilde bir plan hazırlanır. Risk yönetimi kapsamında riskler belirlenir ve analiz edilir. Belirlenen risk düzeylerine göre bölüm, meslek ve/veya süreç bazında önlemler alınır ve
iyileştirme çalışmaları yapılır.

 

Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Çalışmaları Yönetmek

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Anket Uygulama Rehberine” göre hasta ve çalışan anket uygulamalarını yürütür. Hasta deneyim anketlerinin ve çalışan geri bildirim anketlerinin
belirlenen aralıklarda yapılması takip ve analiz edilmesi sağlar. Anket sonuçlarını üst yönetimle paylaşarak gerekli durumlarda buna yönelik iyileştirme çalışmalarını başlatır.
Hasta Hakları Birimi, Web sitesi, çalışan hakları birimi ve Şikâyet - Öneri Kutularına yapılan hasta ve çalışan geri bildirim analizlerini üst yönetimle paylaşarak gerekli
iyileştirilmelerin yapılmasını sağlar
.

 

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Doküman Yönetimi Rehberine” ve bu rehbere göre hazırlanan dokümanlara göre çalışmalar yürütür. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen
ve ilgili bölüm tarafından hazırlanan dokümanları kontrol edilir, üst yönetime sunulur. 
Oluşturulan dokümanların (prosedür, protokol, plan, talimat, görev, yetki ve sorumluluklar, form vb.)
hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması, revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşımı ayrı bir faaliyet gerektirmektedir. Dış kaynaklı dokümanları, Asılan dokümanlara yönelik düzenlemeleri yapar. 
Üst Yönetim tarafından onaylanmış tüm dokümanların muhafazasını sağlar.

 

 

Kalite Göstergelerine Yönelik Süreçleri Yönetmek

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Gösterge Yönetimi Rehberine” ve bu rehbere uygun olarak hazırlanan dokümana göre çalışmaları yürütür.  Göstergelerin izlenmesine ilişkin süreçleri koordine eder.
Kurumda Sağlıkta Kalite Standartlarında yer alan göstergelerin dışında izlenecek göstergeleri bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumluları ile belirler. Göstergelere ilişkin veri toplama, verilerin analizi,
analiz sonuçlarına göre iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması süreçlerini yönetir. Bu çalışmaları yürütürken gösterge yönetiminden sorumlu ekip ile entegre çalışır.

Kurul ve Komitelerin Faaliyetleri
Kalite faaliyetlerini yürütmekte olan çalışma gruplarının (Komiteler, Öz Değerlendirme Ekibi vb.) ihtiyaç duyduğu standart bilgisi, iletişim ve uyumun sağlanması planlı bir rehberlik hizmetini gerektirmektedir.
Bu hizmet kurumumuzda Kalite Yönetim Direktörlüğü tarafından sağlanmaktadır.

İyileştirme Faaliyetleri
İyileştirmeler, tüm kalite çalışmalarında önemli başlıklardan birini oluşturur. Kalite Yönetim Sistemi iyileştirme çalışmaları, Kalite Yönetim Direktörlüğü tarafından
hazırlanmış “Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Formu” baz alınarak yürütülmektedir. Tespit edilmiş/potansiyel uygunsuzluklarda, Kalite Birimi kontrolünde
“Düzeltici ve iyileştirici Faaliyet (DİF)” başlatılmaktadır. DİF sisteminde hedef; uygunsuzlukları gidermeye yönelik planlanan eylemlerin sistematik bir şekilde takibini
sağlamak ve çalışmaları “sonuca ulaştırmak” tır. Uygulamakta olduğumuz kalite standartlarının gerektirdiği durumlarda problemlerin neden, niçin ve nasıl meydana
geldiğini öğrenmek, gerçek çözümlere ulaşmak için tarafsızlığa ve analitik yaklaşıma dayanan “Kök Neden Analizi” çalışmaları ile iyileştirmeler planlamaktayız.


Eğitim Faaliyetleri

Yürütmekte olduğumuz kalite iyileştirme ve hasta güvenliği programı çalışanlarımızın standartların gerektirdiği bilgiyle donatılmasını zorunlu kılmaktadır.
Hem mevcut bilimsel bilginin güncellenmesi hem de bu bilginin belirli aralıklarla çalışanlarımıza hatırlatılması ihtiyacı birçok eğitim programının yürütülmesini gerektirmektedir.
Bu sebeple hastanelerimizde göreve yeni başlayan ve görevleri devam eden personelimiz için eğitim programları kalite birimi ile entegre olarak yürütülmektedir. Söz konusu eğitim
programları kalite standartları ve gelen talepler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Oluşturulan eğitim programlarındaki temel amaç; tüm çalışanların işlerini belirli standartlar
çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamaktır